Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 30
Deze week 344
Deze maand 1279
Sinds 11-2008 618792

Antoniemenwoordenboek - Anton?mu v?rdn?ca
 

 

Een woordenboek van tegengestelde begrippen.

 

aanwezig – afwezig ir- nav
abstract – concreet abstrakts- konkrēts
actief – passief aktīvs- pasīvs
altijd – nooit vienmēr- nekad
begin – eind sākums- beigas
behaard – kaal ar matiem- bez matiem
beloning – straf atalgojums- sods
berg – dal kalns- leja
binnen – buiten iekšā- ārā
blij – treurig laimīgs- bēdīgs
breed – smal plats- šaurs
dag – nacht diena- nakts
dichtbij – ver tuvu- tālu
dik – dun resns- tievs
eb – vloed paisums- bēgums
eerste – laatste pirmais- pēdējais
engel – duivel enģelis- velns
ergens – nergens kaut kur- nekur
gebrek – overvloed trūkums- pārpilnība
geluk – pech veiksme- neveiksme
geven – nemen dot- ņemt
gewoon – bijzonder parasts- neparasts
gezond – ziek vesels- slims
gierig – vrijgevig skops- devīgs
goed – fout pareizs- nepareizs
goed- kwaad labs- ļauns
goed – slecht labs- slikts
groot – klein liels- mazs
hard – zacht ciets- mīksts
heel – kapot vesels- sabojāts
hemel – hel debess- elle
herinneren – vergeten atcerēties- aizmirst
hoog – laag augsts- zems
huwelijk – scheiding laulība- šķiršana
iemand – niemand kaut kurš- neviens
individu – samenleving indivīds- sabiedrība
ingang – uitgang ieeja- izeja
innerlijk – uiterlijk iekšējs- ārīgs
jong – oud jauns- vecs
komen – gaan nākt- iet
kopen – verkopen pirkt- pārdot
lachen – huilen smieties- raudāt
lang – kort garš- īss
letterlijk – figuurlijk burtiski- pārnesti
leven – dood dzīve- nāve
licht – donker gaišs- tumšs
liefde – haat mīla- naids
links – rechts labais- kreisais
maken – breken taisīt- lauzt
mannelijk – vrouwelijk vīrišķīgs- sievišķīgs
meer – minder vairāk- mazāk
modern – ouderwets mūsdienīgs- veclaicīgs
moedig – laf drosmīgs- gļēvs
moeilijk – makkelijk grūts- viegls
mooi – lelijk skaists- neglīts
nat – droog slapjš- sauss
natuur – cultuur daba- kultūra
niet – wel ne- jā
onder – boven zem- virs
oorlog – vrede karš- miers
oorzaak – gevolg cēlonis- sekas
open – dicht atvērts- aizvērts
opkomst – ondergang veidošanās- noriets
oud – nieuw vecs- jauns
overal – nergens visur- nekur
progressief – conservatief progresīvs- konservatīvs
recht – krom taisns- greizs
rijk – arm bagāts- nabags
rijkdom – armoede bagātība- nabadzība
samen – alleen kopā- vienatnē
schoon – vies tīrs- netīrs
schuldig – onschuldig vainīgs- nevainīgs
slim – dom gudrs- dumjš
snel – langzaam ātrs- lēns
soms – vaak reti- bieži
spreken – zwijgen runāt- klusēt
stad – platteland pilsēta- lauki
sterk – zwak stiprs- vājš
stilstand – beweging miera stāvoklis- kustība
stilte – lawaai klusums- troksnis
theorie – praktijk teorija- prakse
tijdelijk – eeuwig laicīgs- mūžīgs
toegestaan – verboden atļauts- aizliegts
veel – weinig daudz- maz
veilig – gevaarlijk drošs- bīstams
verleden – toekomst pagātne- nākotne
verstand – gevoel saprāts- jūtas
vol – leeg pilns- tukšs
voor – tegen par- pret
voordeel – nadeel izdevīgums- neizdevīgums
vraag – aanbod pieprasījums- piedāvājums
vriend – vijand draugs- ienaidnieks
vroeg – laat agrs- vēls
warm – koud silts- auksts
water – vuur ūdens- uguns
werknemer – werkgever darbaņēmējs- darbadevējs
winnen – verliezen uzvarēt- zaudēt
winst – verlies peļņa- zaudējums
zoet – zuur salds- skābs
zwaar – licht smags- viegls
zwart – wit melns- baltsΒ  2024 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.

Citaat van de dag

"Wijsheid begint bij twijfel. " - RenΓ© Descartes -
(1596-1650)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.